Tutorial: Making Sense—Leading Teams Through Synthesis